पा धातु रूप (Pa Dharu Rup In Sanskrit Grammar) लट् लकार , लङ् लकार,लृट् लकार, लोट् लकार, और विधिलिङ् लकार

पा धातु रूप (Pa Dharu Rup In Sanskrit Grammar) लट् लकार , लङ् लकार,लृट् लकार, लोट् लकार, और विधिलिङ् लकार

पा धातु रूप सभी लकारो व सभी पुरुष व सभी वचनों में , लट् लकार , लङ् लकार,लृट् लकार, लोट् लकार, और विधिलिङ् लकार का धातु रूप- पा धातु रूप संस्कृत में पा- परस्मैपदी धातु रूप संस्कृत व्याकरण।

पा धातु रूप (Paa Dharu Roop In Sanskrit Grammar) लट् लकार – (वर्तमान काल)

पुरुष  एकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथम पुरुष  पिबतिपिबतः पिबन्ति
मध्यम पुरुष  पिबसिपिबथःपिबथ
उत्तम पुरुष  पिबामिपिबावःपिबामः

 

पा धातु  – Pa Dhatu Roop लङ् लकार (भूतकाल)

पुरुष  एकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथम पुरुष  अपिबत्अपिबताम्अपिबन्
मध्यम पुरुष  अपिबअपिबतम्अपिबत्
उत्तम पुरुष  अपिबम्अपिबावअपिबाम

 

Pa Ke Dhatu Roop पा धातु – लृट् लकार (भविष्यत् काल)

पुरुष  एकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथम पुरुष  पास्यतिपास्यतःपास्यन्ति
मध्यम पुरुष  पास्यसिपास्यथ:पास्यथ
उत्तम पुरुष  पास्यामिपास्यावःपास्यामः

पा धातु लोट लकार – Lot Lakar (आज्ञा के अर्थ में)

पुरुष  एकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथम पुरुष  पिबतुपिबताम्पिबन्तु
मध्यम पुरुष  पिबपिबतम्पिबत्
उत्तम पुरुष  पिबानिपिबावपिबाम
पा धातु Pa dhatu – विधिलिंग लकार (चाहिए के अर्थ में)
पुरुष  एकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथम पुरुष  पिबेत्पिबेताम्पिबेयु:
मध्यम पुरुष  पिबे:पिबेतम्पिबेत्
उत्तम पुरुष  पिबेयम्पिबेव पिबेम

 

error: Content is protected !!