Adas Shabd Rup in Sanskrit Grammar- अद्स  Shabd Roop  अदस (पुल्लिंग) शब्द रूप-  अद्स (वह) पुल्लिंग सर्वनाम

अद्स  Shabd Roop  अदस (पुल्लिंग) शब्द रूप-  अद्स (वह) पुल्लिंग सर्वनाम- Adas Shabd Rup in Sanskrit Grammar.

अद्स  Shabd Roop  अदस (पुल्लिंग) शब्द रूप-  अद्स (वह) पुल्लिंग सर्वनाम- Adas Shabd Rup in Sanskrit Grammar.

अद्स  Shabd Roop  अदस (पुल्लिंग) शब्द रूप-  अद्स (वह) पुल्लिंग सर्वनाम

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा असौ अमू अमी
द्वितीया अमुम् अमू अमून्
तृतीया अमुना अमूभ्याम् अमीभिः
चतुर्थी अमुष्मै अमूभ्याम्अमीभ्यः
पंचमी अमुष्मात् अमूभ्याम् अमीभ्यः
षष्ठी अमुष्य अमुयोः अमीषाम्
सप्तमी अमुष्मिन् अमुयोः अमीषु

अन्य सभी संस्कृत  शब्द रूप पढने के लिए नीचे दिए गए शब्द रूप पर क्लिक करें –

पुंलिङ्ग-

पितृ

भगवत्

गो

करिन्

राजन्।

स्त्रीलिङ्ग

नदी

धेनु

वधू

सरित् 

नपुंसकलिङ्ग

वारि

मधु

नामन्

मनस्

किम्

यद्

अदस्

error: Content is protected !!